اعضای هیات مدیره

 •  

  اسامی اعضای هیات مدیره شرکت جهادنصر همدان به شرح جدول ذیل میباشد:

   

  ردیف عنوان نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی
  1 رئیس هیات مدیره مهدی ریاحی خرم

  کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط 

  مدیریت محیط زیست (Ph. D)دکترای تخصصی

  2 نایب رئیس هیات مدیره سید عبدالحمید بهشتی

   کارشناسی مهندسی برق

  کارشناسی ارشد مدیریت

  3 عضو هیات مدیره جمشید رضایی کارشناسی حسابداری
  4 عضو هیات مدیره حسین تابیدانی کارشناسی مهندسی عمران -آب
  5 عضو هیات مدیره مصطفی عسگری

  کارشناسی ارشد مهندسی عمران