• کارفرما : رهاب سازه تدبیر

  • مشاور : جهادکشاورزی استان کرمانشاه

  • درصد پیشرفت : 30%

  • تاریخ شروع : 18 خرداد 1396

  • محل پروژه : کامیاران

پروژه آبیاری تحت فشار پایاب سد گاوشان ناحیه عمرانی2