• کارفرما : مهدسین مشاور ره پی طرح

  • مشاور : اداره کل راه وشهرسازی استان همدان

  • درصد پیشرفت : 50%

  • تاریخ شروع : 20 دي 1396

  • محل پروژه : تویسرکان

پروژه عملیات اجرایی قطعه سوم تویسرکان - کنگاور