• کارفرما : مهدسین مشاور ره پی طرح

  • مشاور : اداره کل راه وشهرسازی استان کرمانشاه

  • درصد پیشرفت : 15%

  • تاریخ شروع : 19 ارديبهشت 1397

  • محل پروژه : کنگاور

پروژه عملیات اجرایی احداث باند دوم سه راهی کنگاور - تویسرکان