• کارفرما : مهندسین مشاور وینه سار

  • مشاور : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

  • درصد پیشرفت : 10%

  • تاریخ شروع : 9 دي 1397

  • محل پروژه : همدان

پروژه عملیات اجرایی اتصال ايستگاه باربري راه آهن به ايستگاه جديد مسافربري همدان