• کارفرما : مهندسین مشاور آب نیرو

  • مشاور : شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

  • درصد پیشرفت : 85%

  • تاریخ شروع : 10 اسفند 1395

  • محل پروژه : استان کرمان

پروژه عملیات تکمیلی سد مخزنی قدرونی کرمان و تاسیسات وابسته